THÔNG BÁO Về việc phù hiệu phương tiện vận tải không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 2201/TB-SGTVT ngày 20/6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Về việc phù hiệu phương tiện vận tải không còn giá trị sử dụng

Quyết định về việc thu hồi Phù hiệu, Biển hiệu đối với các phương tiện vận tải do đơn vị vận tải vi phạm hành chính

Quyết định số 387/QĐ-SGTVT ngày 12/6/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi Phù hiệu, Biển hiệu đối với các phương tiện vận tải do đơn vị vận tải vi phạm hành chính

Quyết định về việc thu hồi Phù hiệu, Biển hiệu đối với các phương tiện vận tải do đơn vị vận tải vi phạm hành chính

Quyết định số 386/QĐ-SGTVT ngày 12/6/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi Phù hiệu, Biển hiệu đối với các phương tiện vận tải do đơn vị vận tải vi phạm hành chính

Quyết định về việc thu hồi Phù hiệu, Biển hiệu đối với các phương tiện vận tải do đơn vị vận tải vi phạm hành chính

Quyết định số 385/QĐ-SGTVT ngày 12/6/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi Phù hiệu, Biển hiệu đối với các phương tiện vận tải do đơn vị vận tải vi phạm hành chính

Quyết định về việc thu hồi Phù hiệu, Biển hiệu đối với các phương tiện vận tải do đơn vị vận tải vi phạm hành chính

Quyết định số 384/QD-SGTVT ngày 12/6/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi Phù hiệu, Biển hiệu đối với các phương tiện vận tải do đơn vị vận tải vi phạm hành chính

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động (đóng tuyến) một số tuyến xe buýt nội tỉnh

Thông báo số 2103/TB-SGTVT ngày 13/6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc chấm dứt hoạt động (đóng tuyến) một số tuyến xe buýt nội tỉnh

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

Thông báo số 2034/TB-SGTVT ngày 07/6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

THÔNG BÁO Về việc phù hiệu phương tiện vận tải không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 1990/TB-SGTVT ngày 06/6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Về việc phù hiệu phương tiện vận tải không còn giá trị sử dụng

THÔNG BÁO Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 5

Thông báo số 1995/TB-SGTVT ngày 06/6/2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 5

Bảo đảm thực hiện quy định của pháp luật về trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường của nơi đỗ xe

Công văn số 2090/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 12/6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc bảo đảm thực hiện quy định của pháp luật về trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường của nơi đỗ xe