Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

Thông báo số 4410/TB-SGTVT ngày 26/12/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

Về việc đề nghị thực hiện công tác báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh vận tải bằng đường bộ

Về việc đề nghị thực hiện công tác báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh vận tải bằng đường bộ

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

Thông báo Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 10 năm 2022

Thông báo số 3543/TB-SGTVT ngày 15/11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 10 năm 2022

Về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quyết định số 937/QĐ-SGTVT ngày 03/11/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Thông báo Danh sách các tổ chức thực hiện kê khai giá tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 3372/TB-SGTVT ngày 31/10/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Danh sách các tổ chức thực hiện kê khai giá tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Triển khai thực hiện Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công văn số 3375/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 31/10/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Thông báo về việc phù hiệu, biển hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 3305/TB-SGTVT ngày 25/10/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phù hiệu, biển hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng

Thông báo về việc phù hiệu hợp đồng xe ô tô không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 3304/TB-SGTVT ngày 25/10/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phù hiệu hợp đồng xe ô tô không còn giá trị sử dụng

Thông báo về phù hiệu xe kinh doanh vận tải hết hiệu lực

Thông báo số 3054/TB-SGTVT ngày 07/10/2022 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về phù hiệu xe kinh doanh vận tải hết hiệu lực