Thông báo về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 132/TB-SGTVT ngày 144/01/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng

Quyết định về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quyết định số 11/QĐ-SGTVT ngày 06/01/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi phù hiệu do phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi phù hiệu do phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

THÔNG BÁO Phù hiệu cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng

THÔNG BÁO Phù hiệu cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng

THÔNG BÁO Phù hiệu cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng

THÔNG BÁO Phù hiệu cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng

Về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu do phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

'Quyết định số 635/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu do phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Danh sách phương tiện được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải (tính đến hết ngày 23/7/2021)

Danh sách phương tiện được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải (tính đến hết ngày 23/7/2021)

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới đối với lái xe và các phương tiện vận chuyển hàng hóa

Công văn số 2207/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 20/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới đối với lái xe và các phương tiện vận chuyển hàng hóa

Triển khai về luồng xanh Quốc gia lưu thông trên Quốc lộ theo công bố của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và quy định về việc vận chuyển hàng hóa có tính đặc thù vào địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 2192/TB-SGTVT ngày 19/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về luồng xanh Quốc gia lưu thông trên Quốc lộ theo công bố của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và quy định về việc vận chuyển hàng hóa có tính đặc thù vào địa bàn tỉnh Quảng Nam và Công văn số 2198/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày19/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn đề nghị cấp Thẻ nhận diện phương

Thông báo về lịch chạy xe các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (cập nhật ngày 20/7/2021)

Thông báo số 2206/TB-SGTVT ngày 20/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về lịch chạy xe các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (cập nhật ngày 20/7/2021)