Một đơn vị đăng ký khai thác tuyến xe cố định Tam Kỳ - Đại Lộc thành công

(QNO) - Ngày 27/6/2024, Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Lê Quang Hiếu đã ký ban hành Thông báo số 2315 về đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công.

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

Thông báo số 2315/TB-SGTVT ngày 27/6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

Thông báo số 2347/TB-SGTVT ngày 28/6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc

DANH MỤC CHI TIẾT TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH ĐƯỜNG BỘ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 (Kèm theo Quyết định số:927/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)