Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc

DANH MỤC CHI TIẾT TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH ĐƯỜNG BỘ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 (Kèm theo Quyết định số:927/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)