Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Công văn số 656/STTTT-TTBCXB ngày 04/07/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 626/STTTT-TTBCXB ngày 27/06/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Công văn số 1747/SGTVT-VP ngày 17/6/2022 về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 525/STTTT-TTBCXB ngày 01/06/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 583/STTTT-TTBCXB ngày 15/06/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Công văn số 1705/SGTVT-VP ngày 14/6/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tin, tuyên truyền tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam

Công văn số 493/STTTT-TTBCXB ngày 24/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về thông tin, tuyên truyền tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam

Tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 đợt 1

Công văn số 1213/SGTVT-VP ngày 29/4/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 đợt 1

Thông tin, tuyên truyền tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 464/STTTT-TTBCXB ngày 18/05/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc thông tin, tuyên truyền tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông