Quyết định Về việc ủy quyền ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định số 950/QĐ-SGTVT ngày 28/12/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin, tuyên truyền về việc tập trung ứng phó mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển tại Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh

Công văn số 1660/STTTT-TTBCXB ngày 13/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc thông tin, tuyên truyền về việc tập trung ứng phó mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển tại Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch Tổ chức đối thoại giữa Giám đốc Sở với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023

Kế hoạch số 3370/KH-SGTVT ngày 26/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Tổ chức đối thoại giữa Giám đốc Sở với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023

Triển khai thực hiện Thông báo Số 566-TB/TU ngày 12/7/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam

Công văn số 2720/SGTVT-TTS ngày 11/8/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện Thông báo Số 566-TB/TU ngày 12/7/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Công văn số 2636/SGTVT- VP ngày 03/8/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3774/UBND-KTN ngày 15/6/2023

Công văn số 2088/SGTVT-VP ngày 23/6/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3774/UBND-KTN ngày 15/6/2023

Thông báo Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Giao thông vận tải

Thông báo số 1423/TB-SGTVT ngày 08/5/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Giao thông vận tải

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ trái pháp luật

Công văn số 1219/SGTVT-VP ngày 20/4/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ trái pháp luật

Về việc công bố số điện thoại đường dây nóng của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Về việc công bố số điện thoại đường dây nóng của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Hội nghị về triển khai thực hiện Chương trình số 01 ngày 01/8/2022 của BTV Tỉnh ủy Quảng Nam và BTV Thành ủy Đà Nẵng về hợp tác, phát triển giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng

Chiều ngày 14/4/2023, tại thành phố Đà Nẵng, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì tổ chức Hội nghị về triển khai thực hiện Chương trình số 01 ngày 01/8/2022 của BTV Tỉnh ủy Quảng Nam và BTV Thành ủy Đà Nẵng về hợp tác, phát triển giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.