BẢN TIN SỐ 40 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 8h00 ngày 06/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 40 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 8h00 ngày 06/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 39 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h30 ngày 05/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 39 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h30 ngày 05/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 38 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 05/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 38 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 05/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 37 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h00 ngày 04/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 37 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h00 ngày 04/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 36 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 04/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 36 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 04/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 35 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h00 ngày 03/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 35 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h00 ngày 03/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 33: Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 18/10/2022 (Do ảnh hưởng của Bão số 5 và đợt mưa lớn từ ngày 14/10/2022)

Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 18/10/2022 (Do ảnh hưởng của Bão số 5 và đợt mưa lớn từ ngày 14/10/2022)

BẢN TIN SỐ 31: Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 17/10/2022 (Do ảnh hưởng của Bão số 5 và đợt mưa lớn từ ngày 14/10/2022)

Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 17/10/2022 (Do ảnh hưởng của Bão số 5 và đợt mưa lớn từ ngày 14/10/2022)

BẢN TIN SỐ 30: Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h00 ngày 16/10/2022 (Do ảnh hưởng của Bão số 5 và đợt mưa lớn từ ngày 14/10/2022)

Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h00 ngày 16/10/2022 (Do ảnh hưởng của Bão số 5 và đợt mưa lớn từ ngày 14/10/2022)

BẢN TIN SỐ 29: Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 7h45 ngày 16/10/2022 (Do ảnh hưởng của Bão số 5 và đợt mưa lớn từ ngày 14/10/2022)

Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 7h45 ngày 16/10/2022 (Do ảnh hưởng của Bão số 5 và đợt mưa lớn từ ngày 14/10/2022)