BẢN TIN SỐ 15 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 18/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 15h00 ngày 18/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 14 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 11h00 ngày 18/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 11h00 ngày 18/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 13 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h15 ngày 18/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 08h15 ngày 18/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 12 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 17/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 15h00 ngày 17/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 11 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 11h00 ngày 17/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 11h00 ngày 17/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 10 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 8h00 ngày 17/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 8h00 ngày 17/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 09 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 16/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 15h00 ngày 16/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 08 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 11h00 ngày 16/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 11h00 ngày 16/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 07 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 8h00 ngày 16/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 08h00 ngày 16/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 06 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 15/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 15h00 ngày 15/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau: