Thông báo về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 3 năm 2024

Thông báo số 551/TB-SGTVT ngày 23/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 3 năm 2024

Thông báo Về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2024

Thông báo số 313/TB-SGTVT ngày 25/01/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 01 năm 2024

Thông báo số 4775/TB-SGTVT ngày 25/12/2023 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam Về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 01 năm 2024

Thông báo về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 11 năm 2023

Thông báo số 3836/TB-SGTVT ngày 24/10/2023 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 11 năm 2023

Thông báo tạm dừng các kỳ sát hạch lái xe ô tô tổ chức ngày 15/10/2023 tại các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công văn số 3680/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 14/10/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng các kỳ sát hạch lái xe ô tô tổ chức ngày 15/10/2023 tại các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 10 năm 2023

Thông báo số 3348/TB-SGTVT ngày 25/9/2023 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 10 năm 2023

Thông báo về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 9 năm 2023

Thông báo số 2879/TB-SGTVT ngày 21/8/2023 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 9 năm 2023

Thông báo về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 8 năm 2023

Thông báo số 2521/TB-SGTVT ngày 25/7/2023 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 8 năm 2023

Thông báo về việc điều chỉnh nội dung lịch dự kiến tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 7 năm 2023 (điều chỉnh lần 3)

Thông báo số 2339/TB-SGTVT ngày 11/7/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh nội dung lịch dự kiến tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 7 năm 2023 (điều chỉnh lần 3)

Thông báo Về việc điều chỉnh nội dung lịch dự kiến tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 7 năm 2023

Thông báo số 2155/TB-SGTVT ngày 29/6/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Về việc điều chỉnh nội dung lịch dự kiến tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 7 năm 2023