Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô tháng 7 năm 2022

Thông báo số 1938/TB-SGTVT ngày 29/6/2022 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô tháng 7 năm 2022

Thông báo về việc tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe ô tô

Thông báo số 1540/TB-SGTVT ngày 01/6/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe ô tô

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 6 năm 2022

Thông báo số 1434/TB-SGTVT ngày 23/05/2022 của Sở Giao Thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 6 năm 2022

Thông báo Về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 5 năm 2022

Thông báo số 1139/TB-SGTVT ngày 25/4/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 5 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 4 năm 2022

Thông báo 761/TB-SGTVT ngày 25/3/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 4 năm 2022