Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2023

Thông báo số 218/TB-SGTVT ngày 19/01/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2023

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 01 năm 2023

Thông báo số 4048/TB-SGTVT ngày 20/12/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 01 năm 2023

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 12 năm 2022

Thông báo số 3703/TB-SGTVT ngày 24/11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 12 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 11 năm 2022

Thông báo số 3234/TB-SGTVT ngày 20/10/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 11 năm 2022

Về việc tạm dừng, điều chỉnh và bổ sung thời gian tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô

Công văn số 3152/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 14/10/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc tạm dừng, điều chỉnh và bổ sung thời gian tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô

Về việc tạm dừng, bổ sung thời gian tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô

Công văn số 3148/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 14/10/2022 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc tạm dừng, bổ sung thời gian tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 10 năm 2022

Thông báo số 2865/TB-SGTVT ngày 22/9/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 10 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 9 năm 2022

Thông báo số 2560/TB-SGTVT ngày 24/8/2022 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 9 năm 2022

Về việc thay đổi lịch sát hạch ô tô và mô tô tháng 8/2022

Công văn số 2533/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 19/8/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thay đổi lịch sát hạch ô tô và mô tô tháng 8/2022

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 8 năm 2022

Thông báo số 2197/TB-SGTVT ngày 22/7/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 8 năm 2022