Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, năm 2024-2025

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, năm 2024-2025

Phối hợp xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân

Công văn số 577/SKHCN-QLCN ngày 04/5/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Công văn số 3542/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 15/11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thông báo số 3579/TB-HĐKH&CN ngày 16/11/2022 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022

Quyết định số 960/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022

Phối hợp vận động doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Công văn số 415/SKHCN-TĐC ngày 15/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp vận động doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Ứng dụng công nghệ thông minh trong bảo trì cầu

Ngày 21.4, Sở GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp trao đổi kỹ thuật lần thứ nhất về phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông minh trong công tác bảo trì cầu trên địa bàn Quảng Nam. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án phát triển năng lực về công nghệ bảo trì thông minh cho các cây cầu cũ tại Quảng Nam được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại với kinh phí 4,753 tỷ won (khoảng 4 triệu USD), thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025.

Trao đổi, chia sẻ kỹ thuật về bảo trì cầu cũ

“Dự án phát triển năng lực về công nghệ bảo trì thông minh cho các cây cầu cũ tại Quảng Nam”

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kế hoạch số 1193/KH-UBND 03/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030