Thông báo về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 11 năm 2023

Thông báo số 3836/TB-SGTVT ngày 24/10/2023 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 11 năm 2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ

Kế hoạch số 1633/KH-SGTVT ngày 22/5/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Công văn số 1090/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 11/4/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Thông báo Về việc Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam thuộc Trường Cao Đẳng nghề số 5 – Bộ Quốc phòng ngừng hoạt động

Thông báo số 539/TB-SGTVT ngày 24/02/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam thuộc Trường Cao Đẳng nghề số 5 – Bộ Quốc phòng ngừng hoạt động

Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe

Thông báo số 3544/TB-SGTVT ngày 15/11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe

Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe (tháng 6 năm 2022)

Thông báo số 2086/TB-SGTVT ngày 13/7/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 03 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 03 năm 2022