Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 01/2016

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 01/2016 như sau

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ôtô, môtô trong tháng 12/2015

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 12/2015 như sau:

thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 11/2015

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 11/2015 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 10/2015

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 10/2015 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 09/2015

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 09/2015 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ôtô, môtô trong tháng 08/2015

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ôtô, môtô trong tháng 08/2015 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 07/2015

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 07/2015 như sau:

Lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 06/2015

Lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 06/2015

Thông báo lịch tổ chức sát hạch mô tô, ô tô trong tháng 05/2015

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch mô tô, ô tô trong tháng 05/2015 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch mô tô, ô tô trong tháng 04/2015

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch mô tô, ô tô trong tháng 04/2015 như sau