Tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thực hiện công văn số 12298/BGTVT-TTr ngày 19/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 11/2016

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 11/2016 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 10/2016

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 10/2016 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 09/2016

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 09/2016 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 08/2016

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 08/2016 như sau:

thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 07/2016

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 07/2016 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 06/2016

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 06/2016 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 5/2016

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 05/2016 như sau

Thông báo lịch tổ chức sát hạch mô tô, ô tô trong tháng 04/2016

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 04/2016 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 02/2016

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 02/2016 như sau