Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 03/2015

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 03/2015 như sau:

Thông báo lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 02/2015

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 02/2015 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 01/2015

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 01/2015 như sau:

Triển khai thực hiện Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 và Thông tư 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 25/11/2014 Sở GTVT Quảng Nam triển khai công văn số 1741/SGTVT-QLVT&CN về thực hiện Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 và Thông tư 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải; Sở GTVT Quảng Nam đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 12/2014

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 12/2014 như sau:

Lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 11/2014

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 11/2014 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 10/2014

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 10/2014 như sau

Thông báo lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 9/2014

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 09/2014 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 08/2014

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 08/2014 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, môtô trong tháng 7/2014

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 07/2014 như sau: