Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe

Thông báo số 2512/TB-SGTVT ngày 19/08/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe

Về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe

Thông báo số 1411/TB-SGTVT ngày 20/5/2022 của Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Quảng Nam về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 03 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 03 năm 2022

Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe

Thông báo số 387/TB-SGTVT ngày 21/02/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2022

Thông báo số 236/TB-SGTVT ngày 25/01/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2022

Thông báo hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp lại Giấy phép lái xe tháng 12 năm 2021

Thông báo hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp lại Giấy phép lái xe tháng 12 năm 2021

Về việc tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe

Thông báo số 1838/TB-SGTVT ngày 21/6/2021 về việc tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 6 và tháng 7 năm 2021

Thông báo số 1788/TB-SGTVT ngày 16/6/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 6 và tháng 7 năm 2021

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 5 năm 2021

Thông báo số 1078/TB-SGTVT ngày 26/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 5 năm 2021

Về việc tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Công văn 818/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 02/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ