Về việc tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe

Thông báo số 1838/TB-SGTVT ngày 21/6/2021 về việc tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 6 và tháng 7 năm 2021

Thông báo số 1788/TB-SGTVT ngày 16/6/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 6 và tháng 7 năm 2021

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 5 năm 2021

Thông báo số 1078/TB-SGTVT ngày 26/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 5 năm 2021

Về việc tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Công văn 818/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 02/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Thông báo về việc cập nhật danh sách các Cơ sở đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 813/TB-SGTVT ngày 02/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc cập nhật danh sách các Cơ sở đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 04 năm 2021

Công văn số 728/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 26/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 04 năm 2021

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2021 (cập nhật ngày 17/3/2021)

Thông báo số 366/TB-SGTVT ngày 19/02/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2021 và Công văn số 626/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 17/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam bổ sung thời gian tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 3 năm 2021

Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh

Công văn số 346/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 09/02/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2021

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2021