Phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người dân đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Công văn số 3759/SGTVT-QLVt,PT&NL ngày 20/10/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người dân đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Danh sách các Cơ sở y tế có dữ liệu khám sức khỏe điện tử của người lái xe trên Cổng DVCQG

Công văn số 1075/SYT-NVY ngày 17/5/2023 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ cung cấp thông tin danh sách các Cơ sở y tế có dữ liệu khám sức khỏe điện tử của người lái xe trên Cổng DVCQG