Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 1097/STTTT-TTBCXB ngày 07/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Kế hoạch số 3014/KH-SGTVT ngày 04/10/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với Chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 918/STTTT-TTBCXB ngày 26/08/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Công văn số 1747/SGTVT-VP ngày 17/6/2022 về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 525/STTTT-TTBCXB ngày 01/06/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Định hướng ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Trong quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa, việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoạt động. Điều này đang được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam xây dựng chương trình, kế hoạch áp dụng trong thời gian đến.

Thông tin, tuyên truyền tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 464/STTTT-TTBCXB ngày 18/05/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc thông tin, tuyên truyền tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ, giấy phép liên vận quốc tế

Công văn số 818/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 30/3/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ, giấy phép liên vận quốc tế

Triển khai Kế hoạch số 1543/KHUBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Công văn số 794/SGTVT-VP ngày 29/3/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về triển khai Kế hoạch số 1543/KHUBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam