Thực hiện Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng tên tài khoản truy cập các ứng dụng dùng chung của tỉnh Quảng Nam

Công văn số 254/SGTVT-VP ngày 01/02/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Thực hiện Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng tên tài khoản truy cập các ứng dụng dùng chung của tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

Kế hoạch số 204/KH-SGTVT ngày 19/01/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về chuyển đổi số năm 2023

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 26/STTTT-TTBCXB ngày 11/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 1523/STTTT-TTBCXB ngày 30/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Tuyên truyền Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023

Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 1178/STTTT-TTBCXB ngày 26/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó áp thấp có nguy cơ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Công văn số 1109/STTTT-TTBCXB ngày 12/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó áp thấp có nguy cơ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Kế hoạch Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 ngành Giao thông vận tải năm 2022

Kế hoạch số 2726/KH-SGTVT ngày 12/9/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 ngành Giao thông vận tải năm 2022

Tăng cường hưởng ứng truyền thông sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Công văn số 1069/STTTT-TTBCXB ngày 30/09/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Tăng cường hưởng ứng truyền thông sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10