Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Công văn số 2448/SGTVT-VP ngày 05/7/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Quảng Nam

Triển khai thực hiện Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Kế hoạch số:637/KH-SGTVT ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Triển khai thực hiện Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Kế hoạch Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024

Kế hoạch số 629/KH-SGTVT ngày 29/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

Kế hoạch số 628/KH-SGTVT ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Chuyển đổi số năm 2024

Kế hoạch Truyền thông chuyển đổi số năm 2024

Kế hoạch số 618/KH-SGTVT ngày 28/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Truyền thông chuyển đổi số năm 2024

BẢN TIN SỐ 28 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 18/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 28 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 18/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 27 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 18/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 27 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 18/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 26 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 17/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 26 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 17/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 24 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 16/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 24 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 16/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)