Triển khai Kế hoạch số 1543/KHUBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Công văn số 794/SGTVT-VP ngày 29/3/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về triển khai Kế hoạch số 1543/KHUBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

Kế hoạch số 247/KH-SGTVT ngày 26/01/2022 của Sở Giao thông vận tỉnh Quảng Nam về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

Cẩm nang Chuyển đổi số

Cẩm nang Chuyển đổi số

Cuộc thi "Tìm hiểu về chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam"

Cuộc thi "Tìm hiểu về chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam"

Kế hoạch Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Kế hoạch số 2146/KH-SGTVT ngày 14/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ, BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ, BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ