Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Công văn số 2448/SGTVT-VP ngày 05/7/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Tin liên quan