Thông báo về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 7 năm 2024

Thông báo số 2284/TB-SGTVT ngày 25/6/2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 7 năm 2024

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe ô tô tại các Cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý, sau khi thống nhất ý kiến với các Cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo dự kiến thời gian tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2024 như sau:

 

 

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm sát hạch

Số lượng

Hạng

01

03/7/2024

(Thứ Tư)

Trung tâm GDNN GTVT Quảng Nam

K273B2, 177C thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam

350

B1, B2, C

02

06/7/2024

(Thứ Bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K03-24B2, 

K03-24B11, 

thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

350

B1(STĐ), B1

B2, C

03

07/7/2024

(Ch. Nhật)

Trung tâm GDNN lái xe Phú Ninh

K45/24B1,

K46/24B1, 

K55/24B2,

K56/24B2,

K25/23C,

thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân

350

B1(STĐ),B1, B2, C

04

07/7/2024

(Ch. Nhật)

Trung tâm GDNN GTVT Quảng Nam

M04-24A1

TTSHLX thuộc Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam

600

A1

05

13/7/2024

(Thứ Bảy)

Trung tâm GDNN Vận tải Quảng Nam

K03-24B2,

K04-24B2,

K02-24B11,

thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

350

B1(STĐ),B1, B2

06

13/7/2024

(Thứ Bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

M03A124

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân

500

A1

07

14/7/2024

(Ch. Nhật)

Trung tâm GDNN GTVT Quảng Nam

K274B2, K178C, thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam

350

B1, B2, C

08

14/7/2024

(Ch. Nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải 

M04-24A1

TTSHLX Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

400

A1

 

09

24/7/2024

(Thứ Tư)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K04-24B2,

K04-24B11,

thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

330

B1(STĐ),B1, B2 

Trung tâm GDNN GTVT Quảng Nam

04B11

30

B1(STĐ)

10

 

27/7/2024

(Thứ Bảy)

Trung tâm GDNN lái xe Phú Ninh

K47/24B1, 

K57/24B2,

K58/24B2,

thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân

260

B1(STĐ),B1, B2, C

Trường Cao Đẳng Quảng Nam 

K10B1,

thi lại các khóa

94

B1(STĐ),B1, B2, C

11

27/7/2024

(Thứ Bảy)

Trung tâm GDNN GTVT Quảng Nam

M05-24A1

TTSHLX thuộc Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam

600

A1

Trường Cao Đẳng Quảng Nam 

M02

70

A1

12

28/7/2024

(Ch. Nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K03B224, K05B124,

K06B124

 thi lại các khóa

TTSHLX Hoàng Long thuộc Công ty TNHH Nguyên Bảo Bối

350

B1(STĐ),B1, B2

13

28/7/2024

(Ch. Nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K10-24A1

K11-24A1, Thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

800

A1

14

31/7/2024

(Thứ Tư)

Trung tâm GDNN Vận tải Quảng Nam

K05-24B2,

thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

350

B1(STĐ),B1, B2

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện.

Cơ sở đào tạo lái xe thông báo lịch tổ chức sát hạch đến học viên sau khi có Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe được ban hành./.

Tin liên quan