Triển khai thực hiện Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Kế hoạch số:637/KH-SGTVT ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Triển khai thực hiện Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Tin liên quan