Kế hoạch Tổ chức đối thoại giữa Giám đốc Sở với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023

Kế hoạch số 3370/KH-SGTVT ngày 26/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Tổ chức đối thoại giữa Giám đốc Sở với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023

Tin liên quan