Quyết định về Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (số 49221104/GPKDVT cấp ngày 27/07/2022 cho đơn vị Trần Minh Tuấn; số 49221361/GPKDVT cấp ngày 12/09/2022 cho đơn vị Võ Văn Tưởng)

Quyết định số 674/SĐ-SGTVT ngày 22/9/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Nam Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tin liên quan