Triển khai thực hiện Thông báo Số 566-TB/TU ngày 12/7/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam

Công văn số 2720/SGTVT-TTS ngày 11/8/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện Thông báo Số 566-TB/TU ngày 12/7/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam

Tin liên quan