Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Công văn số 2636/SGTVT- VP ngày 03/8/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tin liên quan