Danh sách các Cơ sở y tế có dữ liệu khám sức khỏe điện tử của người lái xe trên Cổng DVCQG

Công văn số 1075/SYT-NVY ngày 17/5/2023 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ cung cấp thông tin danh sách các Cơ sở y tế có dữ liệu khám sức khỏe điện tử của người lái xe trên Cổng DVCQG

Tin liên quan