Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch số 894/KH-SGTVT ngày 28/3/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam năm 2023

Tin liên quan