Về việc công bố lịch tổ chức các kỳ sát hạch lái xe ô tô tháng 4 năm 2023

Công văn số 842/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 24/3/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về công bố lịch tổ chức các kỳ sát hạch lái xe ô tô tháng 4 năm 2023

Tin liên quan