Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2023

Công văn số 545/STNMT-N ngày 15/03/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2023

Tin liên quan