Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 1274/KH-UBND ngày 10/03/2023 của UBND Tỉnh Quảng Nam về Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Tin liên quan