Thông tin, tuyên truyền Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Quảng Nam năm 2023

Công văn số 235/STTTT-TTBCXB ngày 06/03/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Thông tin, tuyên truyền Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Quảng Nam năm 2023

Tin liên quan