Về việc phối hợp, hỗ trợ công dân thực hiện đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Công văn số 605/SGTVT-QLVTPTNL ngày 03/3/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp, hỗ trợ công dân thực hiện đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Tin liên quan