Thông báo về việc tiếp tục hướng dẫn, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thông báo số 604/TB-SGTVT ngày 03/3/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục hướng dẫn, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Tin liên quan