Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2023

Thông báo số 218/TB-SGTVT ngày 19/01/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2023

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe ô tô tại các Cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các Cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo dự kiến thời gian tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2023 như sau:

 

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm sát hạch

Số lượng

Hạng

01

11/02/2023

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K12-22B2, K12-22B11, K04-22C 

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

306

B1(STĐ), B2, C

02

12/02/2023

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K18B122,

K19B122, K11B222

TTSHLX Hoàng Long thuộc Công ty TNHH Nguyên Bảo Bối

380

B1(STĐ)

B2

03

18/02/2023

(Thứ bảy)

Trung tâm GDNN lái xe Phú Ninh

K18/22B1,

K25/22B2, Thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân

250

B1, B2, C

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

Thi lại các khóa B2, C

94

B2, C

04

18/02/2023

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

Mô tô

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

400

A1

05

19/02/2023

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K11-22B2, K08-22B11,

Thi lại các khóa 

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

350

B1(STĐ)

B2

06

25/02/2023

(Thứ bảy)

Trung tâm GDNN GTVT Quảng Nam

250B2, 163C, Thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam

350

B1, B2, C

07

25/02/2023

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

M101-23A1

TTSHLX thuộc Công ty CP Đào tạo Vận tải Quảng Nam

300

A1

08

26/02/2023

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K13-22B2, K13-22B11, thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

300

B1(STĐ), B2, C

09

26/02/2023

(Sáng - Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M1-23

TTSHLX thuộc Công ty CP Đào tạo Vận tải Quảng Nam

300

A1

10

26/02/2023

(Chiều - Chủ nhật)

Trung tâm GDNN GTVT Quảng Nam

M 01

Trung Tâm SHLX Tam Kỳ, Q. Nam

300

A1

        

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện. Cơ sở đào tạo lái xe thông báo lịch tổ chức sát hạch đến học viên sau khi có Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe được ban hành./.

Tải về: 

Thông báo số 218/TB-SGTVT ngày 19/01/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2023

Tin liên quan