Thông báo Lịch Tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 4179/TB-SGTVT ngày 30/12/2022 về Lịch Tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO

Lịch Tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 

 

          Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

          Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam;

         Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-SGTVT ngày 17/11/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Nội quy tiếp công dân và Quyết định số 169/QĐ-SGTVT ngày 24/3/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy tiếp công dân;

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 của Sở Giao thông vận tải như sau:

I. Tiếp công dân định kỳ 

1. Địa điểm Tiếp công dân: 

- Phòng Tiếp công dân Sở Giao thông vận tải; 

- Địa chỉ: Số 12, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

2. Thời gian: 

Vào ngày 15 hằng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo, cụ thể như sau: 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

3. Người Tiếp: 

- Ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở. 

Ngoài tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu cấp thiết của công việc hoặc yêu cầu của công dân. 

4. Nội dung Tiếp công dân định kỳ

Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức; giải quyết các nội dung theo thẩm quyền và hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đến đúng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

* Trường hợp có thay đổi Lịch tiếp công dân, Giám đốc Sở thông báo và niêm yết công khai tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: Số 12, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; đồng thời, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: https://sgtvt.quangnam.gov.vn.

II. Tiếp công dân thường xuyên: 

1. Địa điểm Tiếp công dân: 

- Phòng Tiếp công dân Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

- Địa chỉ: Số 20, đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

2. Thời gian: Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ các ngày lễ).

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

3. Người Tiếp: 

- Ông: Trương Văn Sơn - Chánh Thanh tra; 

- Bà: Trần Thị Ánh - Chuyên viên.

Trên đây là Thông báo thời gian, địa điểm tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam thông báo để người dân và các tổ chức biết, thực hiện./.

Tải về:

Thông báo số 4179/TB-SGTVT ngày 30/12/2022 về Lịch Tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan