Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Công văn số 3542/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 15/11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tin liên quan