Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thông báo số 3579/TB-HĐKH&CN ngày 16/11/2022 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Tin liên quan