Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở Giao thông vận tải

Chiều ngày 11/11/2022, đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại Văn phòng Sở với Ban Giám đốc và các Phòng, Ban của Sở Giao thông vận tải. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí: Nguyễn Hồng Quang - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách Sở Giao thông vận tải) và Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Trí Thanh chủ trì làm việc với Sở Giao thông vận tải

Đồng chí Văn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, đề xuất một số nhiệm vụ công tác năm 2023 và các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. 

Đ/c Văn Anh Tuấn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023

Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn: Biên chế công chức còn thiếu, vị trí công chức nghỉ hưu theo chế độ chưa tuyển dụng được, khối lượng công việc nhiều, tính chất công việc phức tạp, hồ sơ, thủ tục nhiều thời điểm tập trung lớn nhưng với sự đoàn kết, tập trung khắc phục mọi khó khăn, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác: 

 Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục 11 thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung 09 thủ tục hành chính; đến nay, Sở Giao thông vận tải có 130 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết.

Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 25/10/2022, Sở Giao thông vận tải đã tiếp nhận: 8.983 hồ sơ, đã giải quyết: 8.446 hồ sơ, đang giải quyết 537 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 99,99% (trễ 01 hồ sơ).  Ngoài ra, đã tiếp nhận và giải quyết: 82.841 hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 3.555/8.983 hồ sơ.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 03 công trình; tổ chức thẩm định: 17 hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định: 24 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, sau thẩm định tiết kiệm cho ngân sách hàng chục tỷ đồng.

Đồng thời Sở cũng đã giải quyết hoàn thành nhiều nhiệm vụ, hồ sơ, thủ tục có liên quan, đến nay Sở Giao thông vận tải chưa nhận được ý kiến phản ánh của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC và tiến độ giải quyết các hồ sơ.