Thông báo Thay đổi số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 3294/TB-SGTVT ngày 25/10/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Thay đổi số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO 

Thay đổi số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

 

Để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải trong quá trình thực thi công vụ, Sở Giao thông vận tải thông báo thay đổi đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin, cụ thể như sau:

- Ông: Văn Anh Tuấn: Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0903.589.323;

- Ông: Trương Văn Sơn: Chánh Thanh tra Sở; Số điện thoại: 0905.029.231;

- Số điện thoại cố định: 0235.3852372;

- Địa chỉ hộp thư điện tử: sgtvt@quangnam.gov.vn;

                                                  hoặc sgtvtquangnam@gmail.com.

Lưu ý: Số điện thoại cố định tiếp nhận thông tin vào giờ hành chính, các số điện thoại di động tiếp nhận thông tin 24/24h của các tổ chức và cá nhân.

Sở Giao thông vận tải thông tin đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Tải về:

Thông báo số 3294/TB-SGTVT ngày 25/10/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Thay đổi số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan