Kế hoạch Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 ngành Giao thông vận tải năm 2022

Kế hoạch số 2726/KH-SGTVT ngày 12/9/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 ngành Giao thông vận tải năm 2022

Tin liên quan