Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc

DANH MỤC CHI TIẾT TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH ĐƯỜNG BỘ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 (Kèm theo Quyết định số:927/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Tin liên quan