Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 1464/TB-SGTVT ngày 29/6/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

1. Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An: 02353929292.

2. Công ty TNHH MTV Mai Linh Tam Kỳ.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty TNHH MTV Mai Linh Tam Kỳ: 02353838383.

3. Công ty Cổ phần Phú Hoàng Hội An.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty Cổ phần Phú Hoàng Hội An: 02353919191.

4. Chi nhánh Công ty TNHH vận tải Duy Anh Ngọc Việt tại Quảng Nam. 

- Số điện thoại tổng đài của Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải Duy Anh Ngọc Việt tại Quảng Nam: 02353797979.                

5. Công ty Cổ phần taxi Chiến Nga.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty Cổ phần taxi Chiến Nga: 02353747474.

6. Công ty Cổ phần Thu Bồn.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty Cổ phần Thu Bồn: 02353868686.

7. Công ty Cổ phần du lịch Phú Hoàng.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty Cổ phần du lịch Phú Hoàng: 02353595959.

8. Chi nhánh III Công ty Cổ phần công nghiệp Quảng An 1 tại Quảng Nam.

- Số điện thoại tổng đài của Chi nhánh III Công ty Cổ phần công nghiệp Quảng An 1 tại Quảng Nam: 02356292929.

9. Công ty Cổ phần Vu Gia Đại Lộc.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty Cổ phần Vu Gia Đại Lộc: 02353565656.

10. Công ty Cổ phần vận tải Quảng Nam.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty Cổ phần vận tải Quảng Nam: 02353787878.

11. Công ty Cổ phần Hy Hùng Phát.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty Cổ phần Hy Hùng Phát: 02353959595.

12. Công ty TNHH Chiến Nga Nông Sơn.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty TNHH Chiến Nga Nông Sơn : 02353949494.

13. Công ty TNHH MTV Mẹ Nghèo.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty TNHH MTV Mẹ Nghèo: 02353525354.                           

14. Chi nhánh Công ty Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Quảng Nam.

- Số điện thoại tổng đài của Chi nhánh Công ty Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Quảng Nam: 02353686868.

15. Công ty Cổ phần Taxi Đất Quảng.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty Cổ phần Taxi Đất Quảng: 02353822822.

16. Công ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Năm Sao.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Năm Sao : 01222485868.

17. Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Vũ Gia Phát.

- Số điện thoại tổng đài của Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Vũ Gia Phát : 02353567567.

18. Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Tam Kỳ.

- Số điện thoại tổng đài của Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Tam Kỳ: 02353818181.

Tải về: 

Thông báo số 1464/TB-SGTVT ngày 29/6/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan