Thông báo về việc phù hiệu xe hợp đồng và biển hiệu vận chuyển khách du lịch cấp cho xe 43A-420.79 không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 2298/TB-SGTVT ngày 02/8/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phù hiệu xe hợp đồng và biển hiệu vận chuyển khách du lịch cấp cho xe 43A-420.79 không còn giá trị sử dụng

Tin liên quan