Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 6 năm 2022

Thông báo số 1434/TB-SGTVT ngày 23/05/2022 của Sở Giao Thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 6 năm 2022

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe ô tô tại các Cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các Cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo dự kiến thời gian tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 6 năm 2022 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm sát hạch

Số lượng

Hạng

01

03/06/2022

(Thứ sáu)

Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam

K236B2

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân

250

B2

K154C

50

C

02

04/6/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K02-22B2

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

250

B2

K05-21C

16

C

K02-22B11

50

B1 (Stđ)

03

10/06/2022

(Thứ sáu)

Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam

K237B2

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân

250

B2

Các khóa thi lại 

50

B2, C

04

11/6/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K02-22B2

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

70

B2

K06-21C

40

C

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K02-22B2

190

B2

05

11/6/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K05B11

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Nguyên Bảo Bối

250

B1 (stđ), B2

06

12/6/2022

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

M04-22A1

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

350

A1

07

12/6/2022

(Chủ nhật)Chiều

M05-22A1

300

A1

08

12/6/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam

M09-22A1

TTSHLX Tam Kỳ thuộc Công ty CP GTVT Quảng Nam

250

A1

Trường Cao đẳng Quảng Nam

M04-22A1

150

A1

09

18/06/2022

(Thứ bảy)

Trường Cao đẳng Quảng Nam

K269B2

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân

87

B2

K117C

16

C

K03B11

50

B1 (Stđ)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú Ninh

K13B2

160

B2

K05C

16

C

10

18/06/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

Các khóa thi lại

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

300

B1 (stđ), B2

11

19/06/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

M05-22A1

TTSHLX thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo Vận tải Quảng Nam

400

A1

Trường Cao đẳng Quảng Nam

M05-22A1

150

M05-22A1

 

12

24/06/2022

(Thứ sáu)

Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam

K238B2

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân

250

B2

K155C

50

C

 

13

25/06/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K03-22B2

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Nguyên Bảo Bối

180

B2

K06-22B11

100

B1 (stđ)

 

14

25/06/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K03-22B11

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

40

B1 (stđ)

K03-22B2

250

B2

15

26/06/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M08-22A1

M09-22A1

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

450

A1

16

29/06/2022

(Thứ tư)

Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam

M10-22A1

TTSHLX Tam Kỳ thuộc Công ty CP GTVT Quảng Nam (tại Nam Giang)

200

A1

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện. Cơ sở đào tạo lái xe thông báo lịch tổ chức sát hạch đến học viên sau khi có Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe được ban hành./.

Tải về:

Thông báo số 1434/TB-SGTVT ngày 23/05/2022 của Sở Giao Thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 6 năm 2022

Tin liên quan