Thông báo về Phù hiệu số 4919010839 cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải 92C - 146.33 không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 1421/TB-SGTVT ngày 20/5/2022 của Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Quảng Nam về Phù hiệu số 4919010839 cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải 92C - 146.33 không còn giá trị sử dụng

Tin liên quan