Quyết định về việc Công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030, định hướng đến năm 2050

Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030, định hướng đến năm 2050

Tin liên quan