Tiếp tục tuyên truyền Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ Nhất - Quảng Nam 2022

Công văn số 434/STTTT-TTBCXB ngày 12/05/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc Tiếp tục tuyên truyền Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ Nhất - Quảng Nam 2022

Tin liên quan