Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2022

Kế hoạch số 1292/KH-SGTVT ngày 11/5/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về công tác thông tin đối ngoại năm 2022

Tin liên quan