Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022

Thông báo số 1253/TB-SGTVT ngày 09/5/2022 về lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân, Quyết định số 641/QĐ-SGTVT ngày 17/11/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về ban hành Nội quy tiếp công dân và Quyết định số 169/QĐ-SGTVT ngày 24/3/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy tiếp công dân;

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 như sau:

1. Nơi tiếp công dân:

- Phòng Tiếp công dân Sở Giao thông vận tải;

- Địa chỉ: số 12 đường Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Thời gian tiếp công dân: 

Ngày 16 tháng 5 năm 2022 (thứ Hai), thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Người tiếp: 

- Giám đốc Sở: Ông Văn Anh Tuấn;

- Chánh Thanh tra Sở: Ông Trương Văn Sơn;

- Chuyên viên: Bà Trần Thị Minh Tuyết.

4. Nội dung tiếp công dân: Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải quyết các nội dung theo thẩm quyền và hướng dẫn công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

Trên đây là Thông báo thời gian, địa điểm tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam thông báo để người dân biết và thực hiện./.

Tải về:

Thông báo số 1253/TB-SGTVT ngày 09/5/2022 về lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan