Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19

Công văn số 932/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 08/4/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19

Tin liên quan