Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 03 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 03 năm 2022

 

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe ô tô tại các Cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các Cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo dự kiến thời gian tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2022 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm sát hạch

Số lượng

Hạng

29

03/03/2022

(Thứ năm)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K05-21B2

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

80

B2

K04-21C

50

C

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K08-21B2

180

B2

30

05/03/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

M01-22A1

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

350

A1

05/03/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

M02-22A1

300

A1

31

06/03/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

M01-22A1

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Nguyên Bảo Bối

400

A1

32

06/03/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú Ninh

M03A1

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân

200

A1

Trường Cao đẳng Quảng Nam

M02-22A1

100

A1

33

09/03/2022

(Thứ tư)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K14-21B2

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

250

B1 (stđ), B2

34

12/03/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K14-21B11

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Nguyên Bảo Bối

250

B1 (stđ), B2

35

12/03/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú Ninh

K11-21B2

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân

270

B1 (stđ), B2

36

15/03/2022

(Thứ ba)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K09-21B2

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

250

B2

K05-21B11

30

B1 (stđ)

10

17/03/2022

(Thứ năm)

Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam

M01-22A1

TTSHLX Tam Kỳ thuộc Công ty CP GTVT Quảng Nam (Tại Trung tâm Văn hóa huyện Đông Giang)

160

A1

11

19/03/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K08-21B2

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Nguyên Bảo Bối

250

B2

K15-21B11

80

B1 (stđ)

12

20/03/2022

(Thứ bảy)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam

M02-22A1

TTSHLX Tam Kỳ thuộc Công ty CP GTVT Quảng Nam

250

A1

13

20/03/2022

(Thứ bảy)Chều

Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam

M03-22A1

250

A1

14

20/03/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K13-21B11

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

40

B1 (stđ)

Các khóa thi lại

250

B2

15

26/03/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K15-21B2

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

270

B1 (stđ), B2

16

26/03/2022

(Thứ bảy)

Trường Cao đẳng Quảng Nam

K267B2

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân

250

B2, C

K02-21B11

50

B1 (stđ)

17

27/03/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K03A1

TTSHLX thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo Vận tải Quảng Nam

400

A1

Trường Cao đẳng Quảng Nam

M03-22A1

150

A1

18

27/03/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K03-21DE

TTSHLX Đà Nẵng

30

DE

19

27/03/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M01-22A1

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

300

A1

20

27/03/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M02-22A1

200

A1

21

31/03/2022

(Thứ năm)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

Các khóa thi lại

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

250

B1 (stđ), B2

22

02/04/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K01-22B11

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Nguyên Bảo Bối

250

B1 (stđ), B2

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện. Cơ sở đào tạo lái xe thông báo lịch tổ chức sát hạch đến học viên sau khi có Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe được ban hành./.

Tin liên quan