Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2022

Thông báo số 236/TB-SGTVT ngày 25/01/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2022

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe ô tô tại các Cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các Cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo dự kiến thời gian tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2022 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng

21

16/02/2022

(Thứ tư)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

Các khóa thi lại

Thăng Bình

250

B2

22

18/02/2022

(Thứ sáu)

Trường Cao đẳng Quảng Nam

K267B2

Phú Ninh

90

B2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú Ninh

K10-21B2

K07-21B11

170

B1 (stđ), B2

23

19/02/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K12-21B11

Đại Lộc

250

B1 (stđ), B2

04

19/02/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam

K228B2

Thăng Bình

250

B2

24

20/02/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K13-21B2

Thăng Bình

250

B2

K04-21C

16

C

06

25/02/2022

(Thứ sáu)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K12-21B11

Thăng Bình

40

B1 (stđ)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K07-21B2

250

B2

07

26/02/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K07-21B2

Đại Lộc

250

B2

K13-21B11

80

B1 (stđ)

08

26/02/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M01-22A1

Thăng Bình

300

A1

09

26/02/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M02-22A1

Thăng Bình

200

A1

10

26/02/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam

K229B2

Thăng Bình

250

B2

K149C

50

C

11

27/02/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

M01-22A1

Điện Bàn

400

A1

12

27/02/2022

(Chủ nhật)

Trường Cao đẳng Quảng Nam

M06-A1

Điện Bàn

160

A1

13

27/02/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam

M15-21A1

Tam Kỳ

300

A1

14

27/02/2022

(Chủ nhật)

Trường Cao đẳng Quảng Nam

M07-A1

Tam Kỳ

200

A1

15

03/03/2022

(Thứ năm)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K05-21B2

Thăng Bình

80

B2

K04-21C

50

B2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K08-21B2

180

B2

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện. Cơ sở đào tạo lái xe thông báo lịch tổ chức sát hạch đến học viên sau khi có Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe được ban hành./.

Tin liên quan